Pracoviště Opava

Provoz Dětského centra Čtyřlístek v Opavě zabezpečuje dětem komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení, s uplatněním moderních principů a metod. Naším posláním je poskytnout dítěti dočasný azyl, uspokojit nejen jeho biologické potřeby, ale připravit ho na návrat zpět do vlastní nebo náhradní rodiny. Usilujeme o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém se bude moci rozvíjet a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.


Zařízení provozuje v Opavě:

 • pobytové zařízení rodinného typu,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s možností přijetí 24 hodin denně dítěte ve věku 0-18 let,
 • pobytové zařízení pro rodiče na zácvik, doprovod dítěte a nezletilé maminky,
 • následnou terénní pomoc v rodině,
 • rehabilitační stacionář pro děti s tělesným, zdravotním a mentálním handicapem,
 • rehabilitační ambulanci pro děti od narození zpravidla do 8 let věku,
 • logopedickou ambulanci,
 • psychologickou ambulanci.


Pobytové zařízení

Děti bydlí v samostatných bytových jednotkách, což umožňuje větší přiblížení se k rodinnému vzoru, společné prožívání a společnou snahu o vyřešení problémů dítěte i jeho rodiny.

Tým pracovníků, kteří se podílejí na přímé péči o děti, tvoří: sociální pracovnice, speciální pedagog, vychovatel, dětské sestry, psycholog.

Důvody přijetí:

 • zdravotní  - potřeba dlouhodobé ošetřovatelské péče, diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou a zácvik rodiny v péči o dítě, respitní pobyty dětí,
 • zdravotně-sociální - dítě nemůže pro své postižení vyrůstat v rodině, zácviky rodičů v ošetřovatelské péči o dítě, které se ocitlo v krizové situaci,
 • sociální  - přijetí zdravého dítěte znevyhovujícího rodinného prostředí, odlehčovací služby dětí z pěstounských rodin.

Včasné řešení vždy vyžaduje nutnou a kvalitní spolupráci s rodinou dítěte a se sociálními pracovnicemi odboru sociálně-právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Ambulantní a terénní služby

Rodičům poskytujeme sociální a psychologické poradenství, spolupracujeme na sanaci rodiny. Biologickým i pěstounským rodinám nabízíme: "Doprovázení rodiny" pod odborným vedením. Následně je možné využít terénních služeb  poskytovaných v domácím prostředí dítěte. Náhradním rodičům nabízíme spolpráci v rámci přípravných kurzů, individuální konzultace a poradenství. Pro osvojitele a pěstouny a jejich děti pořádáme několikrát ročně vzájemná setkání, která usnadňují dětem sdělení o jejich biologickém původu.

Služby poskytované pěstounkým rodinám

1. Odlehčovací služby  pro děti od 2 let.

2. Odborná pomoc:

 • výchovně-vzdělavací aktivity,
 • sociální poradenství,
 • psychologická diagnostika a poradenství,
 • konzultace se speciálním pedagogem.

3. Vzdělávací programy dle aktuálních potřeb klientů.

4. Kontakt dítěte s biologickou rodinou  - asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou.