Pracoviště Opava

Provoz Dětského centra Čtyřlístek v Opavě zabezpečuje dětem komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení, s uplatněním moderních principů a metod. Naším posláním je poskytnout dítěti dočasný azyl, uspokojit nejen jeho biologické potřeby, ale připravit ho na návrat zpět do vlastní nebo náhradní rodiny. Usilujeme o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém se bude moci rozvíjet a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.


Zařízení provozuje v Opavě:

  • dětský domov pro děti 0 – 3 let,
  • edukační oddělení pro matky s dětmi (pobytová a terénní forma),
  • respitní pobyty (odlehčovací služba),
  • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • rehabilitační stacionář pro děti s tělesným, zdravotním a mentálním handicapem,
  • rehabilitační ambulanci pro děti od narození zpravidla do 8 let věku,
  • logopedickou ambulanci.


Pobytové zařízení

Děti bydlí v samostatných bytových jednotkách, což umožňuje větší přiblížení se k rodinnému vzoru, společné prožívání a společnou snahu o vyřešení problémů dítěte i jeho rodiny.

Tým pracovníků, kteří se podílejí na přímé péči o děti, tvoří: sociální pracovnice, speciální pedagog, vychovatel, dětské sestry, psycholog.

Důvody přijetí:

  • zdravotní  - potřeba dlouhodobé ošetřovatelské péče, diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou a zácvik rodiny v péči o dítě, respitní pobyty dětí,
  • zdravotně-sociální - dítě nemůže pro své postižení vyrůstat v rodině, zácviky rodičů v ošetřovatelské péči o dítě, které se ocitlo v krizové situaci,
  • sociální  - přijetí zdravého dítěte znevyhovujícího rodinného prostředí, odlehčovací služby dětí z pěstounských rodin.

Včasné řešení vždy vyžaduje nutnou a kvalitní spolupráci s rodinou dítěte a se sociálními pracovnicemi odboru sociálně-právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Ambulantní a terénní služby

Rodičům poskytujeme sociální a psychologické poradenství, spolupracujeme na sanaci rodiny. Biologickým i pěstounským rodinám nabízíme: "Doprovázení rodiny" pod odborným vedením. Následně je možné využít terénních služeb  poskytovaných v domácím prostředí dítěte. Náhradním rodičům nabízíme spolpráci v rámci přípravných kurzů, individuální konzultace a poradenství. Pro osvojitele a pěstouny a jejich děti pořádáme několikrát ročně vzájemná setkání, která usnadňují dětem sdělení o jejich biologickém původu.