Pracoviště Havířov

Dětské centrum Čtyřlístek,  pracoviště Havířov, poskytuje dětem komplexní sociální, výchovnou a zdravotní  péči formou ambulantních a pobytových služeb s uplatněním moderních  principů a metod.

Posláním zařízení je poskytnout dítěti a rodině dočasnou pomoc a podporu, kdy hlavním zájmem je ponechat dítě v jeho přirozeném rodinném prostředí, příp. jej připravit na návrat zpět do rodiny v co nejkratším čase. Pokud návrat dítěte do biologické rodiny není možný, hledá se pro dítě vhodná náhradní rodina. Zařízení usiluje o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém bude dítě moci plně rozvinout své předpoklady a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.

Dětské centrum Čtyřlístek na pracovišti v Havířově provozuje:

 • pobytové zařízení rodinného typu;
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s možností přijetí 24 hodin denně dítěte ve věku 0-18 let;
 • terénní pomoc rodině;
 • psychologickou ambulanci;
 • rodinné mediace.

Pobytové zařízení

Děti bydlí v samostatných bytových jednotkách, což umožňuje větší přiblížení se k rodinnému vzoru, společné prožívání a společnou snahu o vyřešení problémů dítěte i jeho rodiny.

Tým pracovníků, kteří se podílejí na přímé péči o děti, tvoří: sociální pracovnice, speciální pedagog, vychovatel, dětské sestry, psycholog.

Důvody přijetí:

 • zdravotní  - potřeba dlouhodobé ošetřovatelské péče, diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou a zácvik rodiny v péči o dítě, respitní pobyty dětí,
 • zdravotně-sociální - dítě nemůže pro své postižení vyrůstat v rodině, zácviky rodičů v ošetřovatelské péči o dítě, které se ocitlo v krizové situaci,
 • sociální  - přijetí zdravého dítěte z nevyhovujícího rodinného prostředí, odlehčovací služby dětí z pěstounských rodin.

Včasné řešení vždy vyžaduje nutnou a kvalitní spolupráci s rodinou dítěte a se sociálními pracovnicemi odboru sociálně-právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Ambulantní a terénní služby

Rodičům poskytujeme sociální a psychologické poradenství, spolupracujeme na sanaci rodiny. Biologickým i pěstounským rodinám nabízíme: "Doprovázení rodiny" pod odborným vedením. Následně je možné využít terénních služeb  poskytovaných v domácím prostředí dítěte. Náhradním rodičům nabízíme spolupráci v rámci přípravných kurzů, individuální konzultace a poradenství. Pro osvojitele a pěstouny a jejich děti pořádáme několikrát ročně vzájemná setkání, která usnadňují dětem sdělení o jejich biologickém původu.

Služby poskytované pěstounským rodinám

1. Odlehčovací služby  pro děti od 2 let.

2. Odborná pomoc:

 • výchovně-vzdělávací aktivity,
 • sociální poradenství,
 • psychologická diagnostika a poradenství,
 • konzultace se speciálním pedagogem,
 • rodinné mediace.

3. Vzdělávací programy dle aktuálních potřeb klientů.

4. Kontakt dítěte s biologickou rodinou  - asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou.