Historie a vývoj Dětského centra Čtyřlístek


Kojenecký ústav v Opavě byl založen v r. 1946 a nesl jméno Hany Benešové, manželky druhého československého prezidenta. V té době byl určený k záchraně kojenců, kteří byli ze zdravotních či sociálních příčin ohrožení na životě. Ve Slezsku následkem válečného strádání a poválečného chaosu hrozivě stoupla kojenecká úmrtnost na 12-15%.

V průběhu let se situace dětí přijatých do našeho ústavu změnila. Vymizely případy TBC izolace a úplného osiření, zároveň se měnily sociální podmínky obyvatel. Kapacita ústavu klesala a indikace k přijetí dětí do ústavu byly jiné. V roce 1958 bylo u nás zřízeno oddělení specializující se na péči o nedonošené děti. Jeho provoz byl ukončen v roce 1991, kdy péče o tyto děti byla přenesena přímo do nemocnice v Opavě. Oproti prvním letům činnosti kojeneckého ústavu pečujeme o děti sociálně a zdravotně postižené v daleko menší míře. Spádovou oblastí je celý Moravskoslezský kraj. V nepřetržitém provozu zde poskytujeme komplexní péči dětem se závažnými sociálními či zdravotními problémy.

Od roku 1964 funguje při našem ústavu špičková dětská ambulantní rehabilitace, prováděna nejmodernějšími metodami (včetně Vojtovy metody, Bobath konceptu). Tato ambulantní péče byla od roku 1986 rozšířena o další oddělení stacionář "Čtyřlístek", kde pečujeme formou denních pobytů o 25 dětí. V roce 2006 jsme se spojili s Kojeneckým ústavem v Havířově.

Rozsah služeb se stále obohacuje a vyvíjí. Snažíme se tak reagovat na potřeby, které se v dnešní době vyskytují.

Krajským úřadem v Ostravě jsme pověření vykonávat sociálně-právní ochranu dětí v Opavě i Havířově.


Naše motto: "Každé dítě si zaslouží šanci."

Náš cíl:

  • Zajistit dítěti dočasný pobyt v bezpečném a podnětném prostředí, které povede k harmonickému rozvoji jeho osobnosti.
  • Rozvíjet potenciál dítěte ve všech složkách jeho osobnosti ve spolupráci s týmem odborníků.
  • Po celou dobu spolupracovat s rodinou dítěte a aktivně ji nabízet možnosti spolupráce při řešení situace tak, aby byla schopna se osamostatnit v maximální míře svých možností.
  • Nemá-li dítě možnost návratu do své biologické rodiny, podílet se na zprostředkování náhradní rodinné péče, případně poskytnout pomoc rodině při přijetí dítěte.
  • Informovat rodiče, osoby odpovědné za výchovu a dítě s ohledem na věk a jeho rozumovou vyspělost o právech a povinnostech, o průběhu pobytu, o poskytování sociálně-právní ochrany zařízením.
  • Odborným zásahem provést rychlou zdravotní diagnostiku dítěte, identifikovat problém a nastavit jeho následnou léčbu.
  • Poskytnout dítěti odbornou specializovanou péči ve stacionáři, rehabilitační a logopedické ambulanci.