O zařízení

Management zařízení

Ředitel: 

Je statutárním orgánem oprávněným jednat samostatně ve všech věcech týkajících se Dětského centra. Pečuje o rozvíjení zdravotní a výchovné péče v zařízení. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje

Řediteli jsou přímo podřízeny tyto funkce:

  1. Lékař - provádí specializovanou preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Vypracovává a průběžně doplňuje zdravotnickou dokumentaci dítěte. 
  2. Správce DC - zajišťuje technickou správu majetku, koordinuje technickohospodářský provoz, spravuje vozový park. Kontroluje činnost údržbářů a topičů. Je také zástupcem ředitele, v době jeho nepřítomnosti.
  3. Ekonom - stanovuje finanční strategie organizace, metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky. Kontroluje práci mzdové účetní a činnost stravovacího provozu.
  4. Koordinační, projektový a programový pracovník - koordinuje interní projekty, řídí projekty prezentující organizaci a projekty s grantovými žádostmi.
  5. Personalista - koordinuje personální správu organizace, připravuje personální statistiky, zavádí legislativu do vnitřních systémů organizace
  6. Sociální pracovník - zajišťuje práce spojené s přijetím a řešením nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny a stanoví cíle sociální práce. 
  7. Vedoucí pobytových služeb - organizuje a koordinuje činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, pracovníků přímé péče a ostatních pracovníků na svěřeném úseku DD, edukačního oddělení a ZDVOP. Je garantem přímé péče, odborné ošetřovatelské péče a nelékařských oborů na oddělení DD. Stanovuje zásady strategie a koncepce ošetřovatelské péče v DC.
  8. Vedoucí rehabilitačního oddělení - organizuje a koordinuje činnosti nelékařských zdravotnických a pedagogických pracovníků na daném úseku. Odpovídá za úroveň a plnění poskytované odborné ošetřovatelské a výchovné péče v rámci rehabilitačního stacionáře. Zajišťuje materiálně-technické vybavení stacionáře. Vykonává interní auditní činnost.
  9. Vedoucí pracoviště Havířov - řídí a organizuje práci zdravotnického, pedagogického, sociálního a technicko-hospodářského personálu. Zodpovídá, aby péče o děti byla poskytována komplexně s aktivním přístupem k individuálním potřebám přijatých dětí v souladu s formou jejich umístění. Ve spolupráci s metodickými vedoucími kontroluje provádění výchovné práce s dětmi, dodržování metodických postupů. Je oprávněna provádět kontrolu v rozsahu svých pravomocí a odpovědnosti.