Odborná veřejnost

Kazuistiky - Kontakty sourozenců

1. Kontakty sourozenců žijících v několika pěstounských rodinách

Do Dětského centra Čtyřlístek jsme v roce 2013 přijali pětičlennou sourozeneckou skupinu s podezřením na týrání. Týrání bylo následně potvrzeno a otec byl odsouzen k trestu odnětí svobody. Matka neměla dostatečné rodičovské kompetence ani zájem, aby děti mohla převzít zpět do péče. Aby děti měly šanci dostat se do péče rodiny, muselo dojít k jejich rozdělení a to hlavně z důvodu, že v současné době je velmi obtížné umístit do rodiny vícečetnou sourozeneckou skupinu. Dětské centrum Čtyřlístek na žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zpracovalo analýzu možností řešení a případných rizik. Jelikož děti mezi sebou neměly vytvořeny sourozenecké vazby a každé z dětí mělo své specifické potřeby z důvodu prožitého traumatu týráním, Krajský úřad MsK nakonec rozhodl, že pět dětí bude umístěno do pěti pěstounských rodin. Tak se také stalo. Jelikož ještě v době pobytu dětí v Dětském centru Čtyřlístek pracovníci zařízení průběžně pracovali na tom, aby mezi dětmi sourozenecké vazby vznikly, bylo žádoucí, aby tyto vztahy byly i do budoucna podporovány a rozvíjeny. Všech pět pěstounských rodin bylo s tímto požadavkem seznámeno ještě před převzetím dítěte. Jelikož každá pěstounská rodina byla vybrána z jiného města, došlo k tomu, že každé dítě získalo nový OSPOD a navíc ještě jinou organizaci, se kterou pěstouni dítěte uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče. Do případu tak vstoupilo pět dalších OSPODů a pět pěstounských organizací. Dětské centrum Čtyřlístek jako jednotící prvek mezi dětmi nabídlo možnost pravidelného setkávání sourozenců. V současné době tak pěstouni dvakrát ročně obdrží pozvánku od Dětského centra Čtyřlístek na setkání pěstounských rodin při příležitosti dne dětí a Mikuláše. Děti se tak setkávají na neformálních akcích a v prostředí, kde prožily část života a které tvoří součást jejich identity.


2. Kontakty sourozenců umístěných v několika dětských domovech a u pěstounů

Z důvodu složité sociální a rodinné situace došlo postupně k odejmutí celkem sedmi dětí z péče rodičů a k rozdělení sourozenců. Nejdříve byl z rodiny z důvodu týrání odebrán nezl. David, který byl umístěn do Dětského centra Čtyřlístek. Následně byl pro výchovné potíže odejmut nejstarší Martin, který je umístěn v dětském domově se školou. Později byli pro zanedbávání péče odebráni další tři sourozenci nezl. Kristián, nezl.  Vojtěch a nezl. Jiří, kteří jsou v péči dětského domova a školní jídelny. Ihned po narození byl z péče rodičů odebrán nezl. Petr, který je v současné době svěřen do pěstounské péče. Nejmladší sourozenec, nezl. Tomáš byl rovněž z rodiny odebrán ihned po narození a nyní je v pěstounské péči na přechodnou dobu. Došlo tedy k tomu, že sedm dětí se nachází v pěti různých výchovných prostředích. Za účelem podpory vztahů mezi sourozenci bylo mezi dětskými domovy zahájeno setkávání sourozenců. Tři ze čtyř setkání již zorganizovalo Dětské centrum Čtyřlístek. Poslední setkání se podařilo uspořádat v Dětském centru Čtyřlístek za účasti všech sedmi sourozenců se zapojením dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. V setkávání se nadále pokračuje. Další setkání se budou realizovat i v dalších domovech. Sociální pracovníci příslušných pracovišť OSPOD tak mají příležitost získávat ucelené informace.